طراحی داخلی Interior Design
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی فضاهای مسکونی و تجاری به صورت کاملا انحصاری

oعملکرد ما به صورت تیم طراحی و اجرای معماری داخلی پس از بررسی میدانی و مکانی پروژه اغاز میشود.

oهر پروژه نسبت به ابعاد ان و نوع عملکردش روش اجرای متفاوتی را میطلب ولی میزان دقت در طراحی و اجرای ان ارتباطی با حجم ان نخواهد داشت بلکه سعی ما در همکاری با کافرمایانی است که کاری متفاوت  را از این مجموعه مطالبه کنند.

0 در زمینه اجرا سعی در ترکیب مصالح خاص با جزییاتی نواورانه تفاوت ساخت به نمایش گذاسته خواهد شد.